Bachelor of Arts
Dr. Anjali Kadam Narayane  (Economics)
Mrs. Vasudha Khandkar   (Economics)
Dr. Mrinalini M. Ghatage (English)
Mrs.Meherarti Bade    (English)
Mrs.Prajakta Chavan   (English)
Mr.Ravindra Hande   (Geography)
Mrs.Jyoti Kulkarni   (Geography)
Dr. Shivadatta Vavlakar (Hindi)
Mr.Asir mulani   (Hindi)
Dr. Priya Jamkar (Marathi)   
Mrs.Bhakti Hublikar   (Marathi)    
Mrs. Minakshi Baswant (Music)   
Mr. Nilesh Khalikar (Music)   
Mr. Mayur Mahajan (Music)   
Dr. Manasee Rajhans (Psychology)   
Dr. Prajakta Bhadgaonkar (Psychology)
Mrs. Deepa Naik   (Psychology)


Bachelor Of Commerce
Dr. Anand G. Jumle
Dr. Madhavi Kulkarni
Mrs. Vasanti Joshi
Mr. Ashok Kokate
Dr. Smita Deshpande
Mrs. Meera Karandikar
Mr. Dnyaneshwar Kachi
Mrs. Vasudha Khandkar


Bachelor Of Visual Arts
Dr. Rajetri Kulkarni


Bachelor Of Computer Application
Mrs.Madhuri Pant
Mrs.Roslin Barretto
Mrs.Priyanka Renavikar
Miss.Jyoti Pawar
 
Design & Developed by Tejasit Solutions Pvt Ltd.